سفارش تبلیغ
صبا
میخانه

ماه رمضان شد می و میخانه بر افتاد

 

عشق و طرب و باده به وقت سحر افتاد

 

افطار به می کرد برم پیر خرابات

 

گفتم که تورا روزه به برگ ثمر افتاد

 

با باده وضو گیر که در مذهب رندان

 

در محضر حق این عملت بارور افتاد

 

امام خمینی رحمه الله

 


+نوشته شده در شنبه 91/4/31ساعت 4:30 عصرتوسط وحدت آباد | نظرات ()
طبقه بندی: ()
میخانه

ماه رمضان شد می و میخانه بر افتاد

 

عشق و طرب و باده به وقت سحر افتاد

 

افطار به می کرد برم پیر خرابات

 

گفتم که تورا روزه به برگ ثمر افتاد

 

با باده وضو گیر که در مذهب رندان

 

در محضر حق این عملت بارور افتاد

 

امام خمینی رحمه الله
+نوشته شده در شنبه 91/4/31ساعت 4:30 عصرتوسط وحدت آباد | نظرات ()
طبقه بندی: ()
میخانه

ماه رمضان شد می و میخانه بر افتاد

 

عشق و طرب و باده به وقت سحر افتاد

 

افطار به می کرد برم پیر خرابات

 

گفتم که تورا روزه به برگ ثمر افتاد

 

با باده وضو گیر که در مذهب رندان

 

در محضر حق این عملت بارور افتاد

 

امام خمینی رحمه الله
+نوشته شده در شنبه 91/4/31ساعت 4:30 عصرتوسط وحدت آباد | نظرات ()
طبقه بندی: ()
میخانه

ماه رمضان شد می و میخانه بر افتاد

 

عشق و طرب و باده به وقت سحر افتاد

 

افطار به می کرد برم پیر خرابات

 

گفتم که تورا روزه به برگ ثمر افتاد

 

با باده وضو گیر که در مذهب رندان

 

در محضر حق این عملت بارور افتاد

 

امام خمینی رحمه الله
+نوشته شده در شنبه 91/4/31ساعت 4:29 عصرتوسط وحدت آباد | نظرات ()
طبقه بندی: ()
میخانه

ماه رمضان شد می و میخانه بر افتاد

 

عشق و طرب و باده به وقت سحر افتاد

 

افطار به می کرد برم پیر خرابات

 

گفتم که تورا روزه به برگ ثمر افتاد

 

با باده وضو گیر که در مذهب رندان

 

در محضر حق این عملت بارور افتاد

 

امام خمینی رحمه الله
+نوشته شده در شنبه 91/4/31ساعت 4:29 عصرتوسط وحدت آباد | نظرات ()
طبقه بندی: ()
میخانه

ماه رمضان شد می و میخانه بر افتاد

 

عشق و طرب و باده به وقت سحر افتاد

 

افطار به می کرد برم پیر خرابات

 

گفتم که تورا روزه به برگ ثمر افتاد

 

با باده وضو گیر که در مذهب رندان

 

در محضر حق این عملت بارور افتاد

 

امام خمینی رحمه الله
+نوشته شده در شنبه 91/4/31ساعت 4:29 عصرتوسط وحدت آباد | نظرات ()
طبقه بندی: ()
میخانه

ماه رمضان شد می و میخانه بر افتاد

 

عشق و طرب و باده به وقت سحر افتاد

 

افطار به می کرد برم پیر خرابات

 

گفتم که تورا روزه به برگ ثمر افتاد

 

با باده وضو گیر که در مذهب رندان

 

در محضر حق این عملت بارور افتاد

 

امام خمینی رحمه الله
+نوشته شده در شنبه 91/4/31ساعت 4:29 عصرتوسط وحدت آباد | نظرات ()
طبقه بندی: ()
میخانه

ماه رمضان شد می و میخانه بر افتاد

 

عشق و طرب و باده به وقت سحر افتاد

 

افطار به می کرد برم پیر خرابات

 

گفتم که تورا روزه به برگ ثمر افتاد

 

با باده وضو گیر که در مذهب رندان

 

در محضر حق این عملت بارور افتاد

 

امام خمینی رحمه الله
+نوشته شده در شنبه 91/4/31ساعت 4:29 عصرتوسط وحدت آباد | نظرات ()
طبقه بندی: ()
میخانه

ماه رمضان شد می و میخانه بر افتاد

 

عشق و طرب و باده به وقت سحر افتاد

 

افطار به می کرد برم پیر خرابات

 

گفتم که تورا روزه به برگ ثمر افتاد

 

با باده وضو گیر که در مذهب رندان

 

در محضر حق این عملت بارور افتاد

 

امام خمینی رحمه الله
+نوشته شده در شنبه 91/4/31ساعت 4:29 عصرتوسط وحدت آباد | نظرات ()
طبقه بندی: ()
میخانه

ماه رمضان شد می و میخانه بر افتاد

 

عشق و طرب و باده به وقت سحر افتاد

 

افطار به می کرد برم پیر خرابات

 

گفتم که تورا روزه به برگ ثمر افتاد

 

با باده وضو گیر که در مذهب رندان

 

در محضر حق این عملت بارور افتاد

 

امام خمینی رحمه الله
+نوشته شده در شنبه 91/4/31ساعت 4:27 عصرتوسط وحدت آباد | نظرات ()
طبقه بندی: ()